Kwaliteitsstatuut & Klachtenregeling

Kwaliteitsstatuut

Klachtenregeling

Wat te doen als u niet tevreden bent?

Wanneer u van mening bent dat wij in het kader van de behandeling van u onjuist hebben gehandeld, hopen wij dat altijd van u zelf te horen. Wij zullen uw klacht serieus nemen en met u naar een oplossing zoeken. Mocht u niet tevreden zijn met deze oplossing dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE) of het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Nieuwe klachten- en geschillenregeling per 1-1-2017

Met ingang van 1 januari 2017 wordt een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). De huidige klachtencommissie, die haar werkzaamheden uitvoert in het kader van de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector (WKCZ), komt net als de WKCZ per die datum te vervallen.

Klachtenfunctionarissen
Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de cliënt kan benaderen als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. Een cliënt kan zijn klacht in eerste instantie met zijn behandelaar bespreken, maar soms is dit lastig of hij krijgt onvoldoende gehoor. In dat geval kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris aan te stellen, heeft de LVVP een pool van klachtenfunctionarissen aangesteld, waar cliënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen. Deze klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling. De klachtenfunctionarissen zijn vanaf 1-1-2017 te bereiken. De telefoonnummers en de regio-indeling worden begin januari hieronder bekendgemaakt. Tot die datum geldt de oude klachtenregeling (zie bovenstaand).

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Mijn kwaliteitsstatuut als zorgverlener ziet er als volgt uit:

 1. Algemene informatie
  1. Gegevens ggz-aanbieder
  Naam praktijk: Psychologenpraktijk Element, Naam regiebehandelaar: Drs. A.L.J.M. Damen,
  E-mailadres: toon.damen@kpnmail.nl, KvK nummer: 09113390, Website: www.psychologenpraktijkelement.nl, BIG-registraties: Gz-psycholoog 39049993925, Overige kwalificaties: eerstelijnspsycholoog NIP, cognitieve gedragstherapeut V.G.C.T. sportpsycholoog VSPN, Basisopleiding: psychologie, AGB-code praktijk: 94-000209, AGB-code persoonlijk: 94-000264
  2. Werkzaam in:
  De generalistische basis-ggz
  3. Aandachtsgebieden
  Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): angststoornis stemmingsstoornis: somatoformestoornis: lichte verslavingsproblematiek. De behandelmethoden zijn: cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie , M.B.C.T. en EMDR. Specifieke doelgroepen: vanaf 18 jaar volwassenen en ouderen.
  4. Samenstelling van de praktijk
  Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren): Drs. A.L.J.M. Damen, BIG-code GZ-psycholoog, 39049993925
  5. Professioneel netwerk
  5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
  Huisartsenpraktijk(en): Collega psychologen en –psychotherapeuten verpleegkundig specialisten, ggz-instellingen.
  5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): Drs. Karin Kruisdijk, Gz-psycholoog, Big-registratie 99052097125 Tulin Duman-Bilir, Gz-psycholoog, 39054520225 Leon Timmermans, Gz-psycholoog, Big registratie 19052103825 Marieke hagedoorn, Big-registratie, 79056812625 P.M. van der Graaf, klinisch psycholoog Big-registratie: 19051231825, psychotherapeut Big-registratie 19051231816 F. de la Fosse, klinisch psycholoog Big-registratie 49048572525, psychotherapeut: Big-registratie 69048572516. F.Nieuwenhuizen,
  5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
  Diverse overlegverbanden en consultatie: Intercollegiaal overleg met collega’s over behandelmethoden. medicatievragen aan (huis)artsen en overleg met POH-ggz-er. Incidenteel overleg met psychiater van de PAAZ Rijnstate.
  5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
  1. Telefonische bereikbaarheid voor aanmelding: openingstijden tijdens kantooruren. 2. Buiten kantooruren: de huisartsenpost die je kunt benaderen onder telefoonnummer 0900-1598.
  3. Raamovereenkomst Psyzorggroep Overgelder met huisartsengroepen en instellingen. Voor onderlinge samenwerking is er een overeenkomst getekend door Psyzorggroep Overgelder waarbij de praktijk is aan gesloten en GGZ regio-Arnhem (collega’s, huisartsen, GGZ-instellingen en de crisisdienst.
  5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Ja, welke: Psygroep Overgelder heeft een overeenkomst met GGZ in de regio, Arnhem gesloten namens de aangesloten praktijken.
  6e Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg. Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
  Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: https://www.psychologenpraktijkelement.nl/tarieven.
  Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is.
  I
  k upload mijn gecontracteerde verzekeraars op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.
  Behandeltarieven:
  Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
  De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden.
  Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow. tarief: https://www.psychologenpraktijkelement.nl/ tarieven.
  Kwaliteitswaarborg:
  Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie: Visitatie: Bij- en nascholing. Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden: De beroepscode van mijn beroepsvereniging. Link naar website: https://www.lvvp.info, https://VGCT.nl., https://psynip.nl eerstelijnsregistratie.
  Klachten- en geschillenregeling:
  9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): Cliënten kunnen bij mij terecht of we samen tot een oplossing te komen. Indien dit niet toereikend is,kunnen cliënten terecht bij: zie link naar de website. Link naar website: https://www.psychologenpraktijkelement.nl/therapie/klachtenregeling.
  9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij:
  Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: zie www.LVVP.info
  De geschillenregeling is hier te vinden:
  Link naar website: https://www.psychologenpraktijkelement.nl/therapie/klachtenregeling.
  Regeling bij vakantie en calamiteiten.
  10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
  Naam vervangend behandelaar:
  Drs. Karin Kruisdijk, Gz-psycholoog, Big-registratie 99052097125 Tulin Duman-Bilir, Gz-psycholoog,
  39054520225 Leon Timmermans, Gz-psycholoog, Big registratie 19052103825, AGB-code praktijk,
  Marieke hagedoorn, Big-registratie, 79056812625
  10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
  Ja,  het behandelproces – (het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt)
  Wachttijd voor intake en behandeling:
  Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggzen/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://psychologenpraktijkelement.nl/home.
  Aanmelding en intake:
  12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Drs. A.L.J.M. Damen verzorgt de hele procedure, Vanaf aanmelding tot behandeling en afronding. Cliënt wordt opgeroepen als de verwijsbrief van de huisarts binnen is en in orde is bevonden. Nadat de verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist ontvangen is en voldoet aan de eisen die aan verwijsbrief gestel zijn dan wordt de cliënt opgeroepen. Op het einde van het intakegesprek ontvangtde cliënt de tarievenlijst.
  12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
  Ja
  Diagnostiek
  13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:
  Naam: Drs. A.L.J.M. Damen
  Generalistische basis ggz:
  Kwalificatie Omschrijving
  9401 gz-psycholoog, 1e lijn; 9406 gz-psycholoog
  Gespecialiseerde ggz:
  Geen
  13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?
  nee
  Behandeling:
  14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:
  Naam: DRS. A.L.J.M. Damen
  Generalistische basis ggz:
  Kwalificatie Omschrijving:
  9401 gz-psycholoog, 1e lijn, 9406 gz-psycholoog
  Gespecialiseerde ggz:
  geen
  14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:
  Naam: Drs. A.L.J.M. Damen
  Generalistische basis ggz:
  Kwalificatie Omschrijving:
  9401 gz-psycholoog, 1e lijn, 9406 gz-psycholoog
  Gespecialiseerde ggz:
  Geen14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
  Ja
  14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
  Ja
  14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
  Naar de diagnostische fase reik ik een behandelplan uit aan de cliënt, als er overeenstemming is overde aanpak en methodiek.
  14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
  Rom-metingen, ORS-schalen van Scott Millar, evaluaties die vastgelegd worden in het dossier,klantentevredenheidsonderzoek op het einde van de behandeling.
  14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden rommen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
  Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden rommen (SVR) voor aanleveringvan ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op ww.ggzkwalitetisstatuut.nl
  14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
  Rom-metingen, ORS-schalen van Scott Millar, evaluaties die vastgelegd worden in het dossier, klantentevredenheid op het einde van de behandeling.
  14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:Na de behandeling neem ik standaard de klanttevredenheidslijst COI-k af. Per 01-01-2017 komt een andere lijst (CQi-GGZ-VZ-AMB) ter beschikking.
 2. Afsluiting/nazorg:
  15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
  Ja
  15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
  Ja
  15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
  Ja
  Omgang met patiëntgegevens
  16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
  Ja
  16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
  Ja16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
  Ja
  III. Ondertekening, Naam: Drs. A.L.J.M. Damen, Plaats: Arnhem, Datum: 30-10-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.

Klachtenregeling

Wat te doen als u niet tevreden bent?

Wanneer u van mening bent dat wij in het kader van de behandeling van u onjuist hebben gehandeld, hopen wij dat altijd van u zelf te horen. Wij zullen uw klacht serieus nemen en met u naar een oplossing zoeken. Mocht u niet tevreden zijn met deze oplossing dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE) of het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Nieuwe klachten- en geschillenregeling per 1-1-2017

Met ingang van 1 januari 2017 wordt een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). De huidige klachtencommissie, die haar werkzaamheden uitvoert in het kader van de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector (WKCZ), komt net als de WKCZ per die datum te vervallen.

Klachtenfunctionarissen
Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de cliënt kan benaderen als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. Een cliënt kan zijn klacht in eerste instantie met zijn behandelaar bespreken, maar soms is dit lastig of hij krijgt onvoldoende gehoor. In dat geval kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris aan te stellen, heeft de LVVP een pool van klachtenfunctionarissen aangesteld, waar cliënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen. Deze klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling. De klachtenfunctionarissen zijn vanaf 1-1-2017 te bereiken. De telefoonnummers en de regio-indeling worden begin januari hieronder bekendgemaakt. Tot die datum geldt de oude klachtenregeling (zie bovenstaand).

Afspraak maken?

Je plant eenvoudig een intakegesprek bij Psychologenpraktijk Element in Arnhem.