Samenwerkingen

Samenwerkingsverbanden met eerstelijnspsychologen

Psychologen in de basis GGZ zijn zowel op landelijk als op regionaal niveau georganiseerd. Deze verenigingen en instituten vervullen een belangrijke rol bij kwesties als bewaking en vergroting van de deskundigheid van (eerstelijns)psychologen, vertegenwoordiging naar financiers en publiciteit.

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Een psycholoog mag zich pas eerstelijnspsycholoog noemen als hij voldoet aan een bepaald aantal kwalificaties op het gebied van opleiding, ervaring, werkwijze en praktijkvoering. Het NIP stelt als landelijke beroepsvereniging eisen aan regelmatige deskundigheidsbevordering en kwaliteitshandhaving van eerstelijns psychologen.

Ook houdt het NIP een register bij van gekwalificeerde eerstelijns psychologen. Te uwer informatie: voor de op deze website vermelde eerstelijns psychologen geldt dat zij bij het NIP geregistreerd staan. Verder kent het NIP een beroepscode en een klacht- en tuchtrecht. Zo kan de individuele beroepsbeoefening getoetst worden aan professionele uitgangspunten. Cliënten kunnen bij klachten over het functioneren van hun therapeut bij de Raad van Toezicht van het NIP terecht.

 

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)

Door de overheid (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is ter handhaving van de kwaliteit voor allerlei beroepsgroepen in de gezondheidszorg de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) ingevoerd. Gekoppeld aan deze wet houdt het ministerie een registratiesysteem (het BIG-register) bij van psychologen die aan specifieke eisen (van onder meer diagnostische kennis en specifieke vaardigheden) voldoen.
Opname in dit register geeft psychologen het recht op het voeren van de beroepstitel “Gezondheidszorgpsycholoog” (in de volksmond afgekort tot GZ-psycholoog).

Op basis van voorgaande stelt de LVE dat ook eerstelijns psychologen in de toekomst opgenomen dienen te worden in het BIG-register. Het BIG-register kan als een soort keurmerk beschouwd worden. Als cliënt mag u er vanuit gaan dat de BIG-geregistreerde hulpverleners daadwerkelijk deskundig zijn in hun vakgebied. Indien u, als cliënt, wilt nagaan of uw (eventuele) therapeut vermeld staat in het BIG-register, is het mogelijk hierin inzage te hebben.

Afspraak maken?

Je plant eenvoudig een intakegesprek bij Psychologenpraktijk Element in Arnhem.